Cake photo 10

Cake photo 10

Kích thước: 4724 px x 7085 px (95.8 MB)

Hình bánh độ phân giải cao dùng in bảng hiệu cỡ lớn ngoài trời, in hình bánh treo khung trang trí cửa tiệm

200.000₫

Cake photo 9

Cake photo 9

Kích thước: 7087 px x 4724 px (95.8 MB)

Hình bánh độ phân giải cao dùng in bảng hiệu cỡ lớn ngoài trời, in hình bánh treo khung trang trí cửa tiệm

200.000₫

Cake photo 8

Cake photo 8

Kích thước: 5906 px x 4827 px (81.6 MB)

Hình bánh độ phân giải cao dùng in bảng hiệu cỡ lớn ngoài trời, in hình bánh treo khung trang trí cửa tiệm

200.000₫

Cake photo 7

Cake photo 7

Kích thước: 5906 px x 4827 px (99.8 MB)

Hình bánh độ phân giải cao dùng in bảng hiệu cỡ lớn ngoài trời, in hình bánh treo khung trang trí cửa tiệm

200.000₫

Cake photo 6

Cake photo 6

Kích thước: 7087 px x 4724 px (95.88 MB)

Hình bánh độ phân giải cao dùng in bảng hiệu cỡ lớn ngoài trời, in hình bánh treo khung trang trí cửa tiệm

200.000₫

Cake photo 5

Cake photo 5

Kích thước: 5824 px x 8736 px (145.6 MB)

Hình bánh độ phân giải cao dùng in bảng hiệu cỡ lớn ngoài trời, in hình bánh treo khung trang trí cửa tiệm

200.000₫

Cake photo 4

Cake photo 4

Kích thước: 5184 px x 7776 px (115.3 MB)

Hình bánh độ phân giải cao dùng in bảng hiệu cỡ lớn ngoài trời, in hình bánh treo khung trang trí cửa tiệm

200.000₫

Cake photo 3

Cake photo 3

Kích thước: 5824 px x 8736 px (145.6 MB)

Hình bánh độ phân giải cao dùng in bảng hiệu cỡ lớn ngoài trời, in hình bánh treo khung trang trí cửa tiệm

200.000₫

Wedding cake fondant photo

Wedding cake fondant photo

Kích thước: 5760 px x 3840 px (63.3 MB)

Hình bánh độ phân giải cao dùng in bảng hiệu cỡ lớn ngoài trời, in hình bánh treo khung trang trí cửa tiệm

200.000₫

Italian Pastry photo

Italian Pastry photo

Kích thước: 5616 px x 3744 px (60.2MB)

Hình bánh độ phân giải cao dùng in bảng hiệu cỡ lớn ngoài trời, in hình bánh treo khung trang trí cửa tiệm

200.000₫